Recykling w Polsce szanse i wyzwania

 

Wypowiedź Szymona Dziak-Czekan prezesa Stowarzyszenia “Polski Recykling”

Spodziewamy się, iż stopniowe wprowadzanie założeń GOZ w Polsce będzie skutkowało stopniowym wdrożeniem szeregu działań na rzecz redukcji masy powstających odpadów.

Komisja Europejska przyjęła w tym roku założenia mające na celu zwiększenie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (70 proc.) i opakowaniowych (80 proc.) do 2030 r., co spowoduje konieczność dokonania zmian również w dotychczasowej polityce odpadowej w naszym kraju w celu osiągnięcia wskazanych przez UE celów .

W związku z tym należy się spodziewać, iż bez wzmocnienia w Polsce systemu zbiórki odpadów oraz wsparcia branży zajmującej się ich przetwarzaniem, gminy nie osiągną wyznaczonych celów. Powinny one stworzyć system, dzięki któremu segregacja odpadów będzie się mieszkańcom opłacać.

Konieczne jest więc wdrożenie mechanizmów wsparcia krajowego systemu gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach, co powinno przyczynić się zarówno do zwiększenia masy odpadów zbieranych selektywnie na terenach gmin. Aktualnie w Polsce gminy samodzielnie organizują system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uważamy jednak, iż ostatnio przyjęte rozporządzenie o selektywnej zbiórce nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu braku odpadów nadających się do przetwarzania, ponieważ w dalszym ciągu nie zostały określone standardy jakości zbieranego surowca przeznaczonego do recyklingu. Niewątpliwie wyzwaniem dla branży recyklingu jest jej konsolidacja i wspólne wypracowanie rozwiązań, które będą mogły być zastosowane w polskim systemie prawnym. Wyzwaniem jest również stworzenie takiego modelu gospodarki odpadami, który pozwalałby na współpracę wszystkich zaangażowanych podmiotów, czyli gmin, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych .

Stowarzyszenie liczy również na dobrą współpracę z Ministerstwem Środowiska, instytucjami, jednostkami naukowymi w celu znalezienia wspólnych rozwiązań i wdrożenia działań, które pozwolą Polsce wypełnić obowiązki wskazane w dyrektywach UE.

Informacje zaczerpnięto z 

GAZETA FINNSOWA

26 maja – 1 czerwca 2017 r

 

Komentarze zostały zablokowane.