Opakowania z butelek PET produkcja i recykling

PET Poli

tereftalan etylenu-

termoplastyczny polimer  z  z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę do produkcji włókien syntetycznych  i butelek Pet do napojów bezalkoholowych.

 

 

Obecnie jedno z najbardziej kłopotliwych odpadów w naszym kraju. Polacy opróżniają rocznie 110 tys. ton butelek, nie są one szkodliwe, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji, ale w szybkim tempie zaśmiecają otoczenie. W zależności od składu będą się rozkładać przez nawet tysiąc lat.

W 2014 roku 25,8 mln ton poużytkowych odpadów tworzyw sztucznych zakończyło swój żywot jako odpad. 69,2% odzyskano poprzez procesy recyklingu i odzysku energii podczas gdy 30,8% nadal trafia na składowiska.

W ramach różnych zastosowań tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych osiągnęła najwyższy wskaźnik recyklingu o 39,5% i stanowią więcej niż 80% całkowitej ilości poddane recyklingowi.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2015 to 269 milionów ton , ale jedynie 8,5 milionów ton tworzyw sztucznych odpadów zebrano do recyklingu.

Recykling jest korzystnym rozwiązaniem dla odpadów z tworzyw sztucznych. Jednak, gdy recykling nie jest najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem, odzysk energii jest alternatywą. Obie opcje wzajemnie się uzupełniają żeby wykorzystać cały potencjał odpadów z tworzyw sztucznych.

Polityka UE w zakresie gospodarowania odpadami zmierza do ograniczenia wpływu odpadów na środowisko i zdrowie oraz do poprawy  efektywnego użytkowania zasobów w UE. Długoterminowym celem tej polityki jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Jeśli ich wytwarzanie jest nieuniknione to promowanie ich wykorzystania jako zasobów, szersze upowszechnienie recyklingu i zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

Podejście UE do gospodarowania odpadami opiera się na trzech zasadach, do których zalicza się: zapobieganie powstawaniu odpadów; recykling i ponowne wykorzystanie; usprawnione trwałe składowanie i monitorowanie. Zapobiegać powstawaniu odpadów można przez stosowanie bardziej ekologicznych technologii, eco-projektów lub bardziej wydajnych ekologicznie systemów produkcji i konsumpcji. Zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, skupiające się na technologii materiałowej, mogą także ograniczyć oddziaływanie wykorzystywanych zasobów na środowisko przez ograniczenie wydobycia surowców i ich przetwarzania podczas procesów produkcyjnych. Odpady nienadające się do recyklingu ani do ponownego użycia powinny być w miarę możliwości poddawane bezpiecznemu spaleniu, a na składowiska powinny trafiać tylko w ostateczności. Obie te metody wymagają ścisłego monitorowania, ponieważ potencjalnie mogą powodować poważne szkody w środowisku.

Skomentuj