Finansowanie / Leasing

Dofinansowanie ze środków unijnych

Wszyscy nasi potencjalni klienci, w tym:

  • przedsiębiorcy
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
  • podmioty wykonujące zadania publiczne
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

mogą liczyć na dofinansowanie zakupu automatów do recyklingu, zagęszczania i selekcji odpadów typu PET oraz z aluminium – Smart RVM (Revese Vending Machine) – ze środków Unii Europejskiej.

Źródłem dofinansowania są Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wyposażenie infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem odpadów oraz ich zagospodarowaniem w zakresie:

  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • automatów do odbierania odpadów opakowaniowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Nasz partner – Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Europejskiego Euro Partner – oferuje doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania oraz opracowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących

EURO PARTNER Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Europejskiego

90-602 Łódź, ul. Zielona 27/5
e-mail: iorczykowska@gmail.com


Leasing

Jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania i inwestycji w Polsce, coraz częściej wykorzystywaną w finansowaniu inwestycji proekologicznych.Polega na oddaniu na pewien czas przedmiotu w posiadanie użytkownika, który za opłatą korzysta z niego przez ustalony okres z zastrzeżeniem jego zwrotu. Leasing jest uznawany za elastyczną i uniwersalną formę finansowania działalności. Daje możliwość rozłożenia finansowania na długim okresie.

Idea Leasing

Idea Getin Leasing S.A.

Oddział Szczecin
70-812 Szczecin, ul. Pomorska 53 
Tel.kom. +48 697 777 357 
marek.bajon@idealeasing.pl
www.idealeasing.pl